Op zoek naar het DNA van Varietas? 

Binnen Varietas werken echte hartwerkers. Wij stropen de mouwen op, maar werken ook altijd vanuit ons hart. Binnen Varietas zien wij diversiteit als de bron voor bloei. Belangrijke merkwaarden voor ons zijn: ambitieus en met lef ontwikkelen, het zoeken van verbindingen, de passie om van betekenis te zijn en elkaar en de wereld een stukje beter te maken en waar nodig en wenselijk te zoeken naar eenheid in verscheidenheid en inspiratie door variatie. 

Al onze verhalen worden geschreven door Lotte Hendriks, leerkracht van de Haarschool.

Nieuwsgierig? Lees hier onze verhalen:

Trots en voldaan denken Henk van der Sar, Leon van Minderhout en Irma Fuchs terug

23 januari 2023

“Onze huidige stichting Varietas staat krachtig na de fusie tussen voormalig stichting ROOS en Quo Vadis. Het is plezierig om daar als Raad van Toezicht aan bijgedragen te hebben,” luidt het antwoord van Henk van der Sar, Leon van Minderhout en Irma Fuchs op de vraag waar zij trots op zijn. Wegens het bereiken van de maximale zittingsperiode binnen de stichting, neemt het drietal nu afscheid. Gezamenlijk blikken zij terug op onder andere momenten van trots en bespreken zij ontwikkelingsmogelijkheden voor stichting Varietas.

Toetreding van de Raad

Twaalf jaar geleden solliciteerde Irma Fuchs op de functie van Raad van Toezicht lid binnen stichting ROOS. Hiernaast was zij werkzaam als manager onderwijs van de academie Pedagogiek en Onderwijs op Hogeschool Saxion. Kort na haar komst, trad ook Leon van Minderhout toe tot het bestuur van ROOS. Parallel aan zijn werkzaamheden binnen dit bestuur en later de Raad, vervulde Van Minderhout diverse interim klussen in het primair en voortgezet onderwijs. Gedurende zijn zittingsperiode vervulde hij de rol van voorzitter binnen de RvT van stichting ROOS. Collega Henk van der Sar nam de voorzittersrol binnen stichting Quo Vadis op zich, toen hij acht jaar geleden solliciteerde voor het voorzitterschap binnen de stichting. Na herbenoeming vervulde Henk de voorzittersrol voor een nieuwe periode van vier jaar. De fusie leidde er toe dat Henk, Leon en Irma collega’s binnen de Raad van Toezicht van de nieuwgeboren stichting Varietas werden.

De essentie van variëteit binnen de Raad

Formeel gezien vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever van de bestuurder. De Raad kent echter diverse invalshoeken; diverse portefeuilles met leden die ergens expertise in hebben en zich ergens toe verhouden. Waardevol vond Henk van der Sar hierin de mate van variëteit binnen de Raad. Bijvoorbeeld denkend aan de man-vrouwverhouding om verschillende invalshoeken te hebben. Daarnaast betreft het een fusieorganisatie met verschillende denominaties als: Openbaar, Protestants Christelijk en Rooms-Katholiek onderwijs. “Zonder dat in getallen vast te leggen, is het belangrijk dat deze verschillen ook in de Raad tot uiting komen. Variëteit is belangrijk om de rol toezichthouder goed uit te kunnen oefenen.”

Ontwikkelingen binnen de stichting

Met voldoening blikt Leon van Minderhout terug op de financiële ontwikkelingen binnen voormalig stichting Roos. Na financiële tegenslagen, slaagde hij er samen met de algemeen directeur in om de stichting weer op de rit te krijgen. Bezuinigingsoperaties zorgden ervoor dat er niet alleen financieel, maar ook onderwijskundig een verbeterslag werd gemaakt. De situatie bracht hen tot het inzicht om samen te gaan werken met andere stichtingen, waarna Qua Vadis – met soortgelijke fuseerplannen – op hun pad kwam. “Het aftasten, uiteindelijk samenkomen, implementeren en goed integreren is een bijzondere taak geweest. Dat we daar met elkaar in geslaagd zijn, is iets waar we als Raad van Toezicht trots op mogen zijn,” vinden zowel Leon als Henk en Irma.

Bestuurlijke uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden

Ondanks diverse ontwikkelingen, spreken de oud Raad van Toezichtleden ook over bestuurlijke uitdagingen die voor hun opvolgers klaarliggen. Momenteel is Varietas een combi van onderwijs- en kinderopvang stichting. ”Voor de invoering van kind centra ligt er nog wel een bestuurlijke taak, waarbij onderwijs en kinderopvang op één gelijke wijze, niet alleen bestuurlijk en organisatorisch maar ook in de praktijk van alledag geïntegreerd gaat worden op instituutsniveau.” Hiernaast kaarten zij de huisvesting aan, waarbij het bestuur efficiënt in zal moeten spelen op de nieuwbouw van scholen, in samenhang met de energiemaatregelen en energiekosten. Tot slot beamen alle drie dat het aan de stichting is om zich aantrekkelijk op de markt te profileren, om enthousiaste werknemers binnen te halen die graag bij ons komen werken.

Wijsheid aan anderen

“Blijf je ontwikkelen en blijf kijken hoe je het zelf zou willen doen in combinatie met hoe het elders gaat. Leer daar een werkwijze uit als stichting met individuele mogelijkheden per school. Dan kan je verdergaan op het integratiepad en ook als stichting betekenisvol zijn op de scholen die deel uitmaken van de stichting,” is de wijsheid die Leon het bestuur en andere toezichthouders mee wil geven. Daaropvolgend geeft Irma aan dat de individuele scholen bij elkaar de basis voor de hele stichting vormen. De Raad is erbij gebaat dat het op deze scholen goed verloopt. “Laten we niet uit het oog verliezen hoe we het doen op de verschillende scholen die we onder onze hoede hebben.” Aanvullend op beiden geeft Henk aan dat het waardevol is om de scholen een écht profiel te geven. Een profiel dat onderwijskundig/ pedagogisch is bepaald, maar ook wat achtergrond (denominatie) betreft.
“Kom er voor uit welke schoolsoort je bent, praat hier met elkaar over en betrek ouders hierbij. Het is waardevol dat het schoolprofiel een rol blijft spelen.”

Enthousiasme in het werkveld

Werkplezier is iets dat zowel Henk, Leon als Irma expliciet willen benadrukken. Unaniem delen zij ook dat schoolbezoeken hierin een grote rol hebben gespeeld. Krachtig spreken zij zich uit over het enthousiasme en de motivatie van leerkrachten binnen stichting Varietas. De energie, het plezier en de overtuiging die de leerkrachten uitstralen is iets dat hen bijblijft. Trots en voldaan denken Henk van der Sar, Leon van Minderhout en Irma Fuchs terug aan hun werkzame periode binnen stichting ROOS, Quo Vadis en uiteindelijk stichting Varietas.

Media
  • IMG_8120-745x500