Missie en visie

Onze missie

Varietas biedt eigentijds en toekomstgericht onderwijs, waarbij kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonsvorming nauw zijn verbonden met de missie om Ieder kind de best mogelijke basis te bieden voor de toekomst!

De visie van Varietas

Varietas betekent in het Latijn variatie, veelkleurigheid, verscheidenheid

Eigenheid

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Zij willen ieder vanuit hun eigen levensovertuiging of geloofsovertuiging de wereld mooier kleuren. Het onderwijs van Varietas waardeert de verschillen en doet recht aan wie anders is. Elke Varietas school heeft zijn eigen identiteit, dat is voor ons belangrijk.

Professionaliteit

Maar als onderdeel van Stichting Varietas kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting, een professioneel stafbureau en onze geledingen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een beroep doen op specifieke expertise teams voor gedrag, begaafdheid en andere aandachtsterreinen. Daarnaast kent Varietas een netwerkstructuur van verschillende ontwikkelteams die zich verdiepen in een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld ICT, identiteit, Kwaliteit of begeleiding startende leerkrachten. Varietas bewaakt de kwaliteit van ons onderwijs en van onze medewerkers en regelt een veilige leer- en werkomgeving. Als in een harmonie is iedereen welkom en is iedere partij van belang. De beste uitvoering van het concert wordt gegeven wanneer iedereen meedoet. Scholen van Varietas zijn de oefenplaatsen voor het “concert des levens”. We maken gebruik van ieders talent. Samen werken we aan een professionele cultuur, professionele organisatie en professionele communicatie.

Verantwoordelijkheid

Voor Varietas is samenwerken een voorwaarde om problemen op te lossen en kansen te benutten. In (en buiten) de klas worden kinderen aangemoedigd om samen te werken. In de school en binnen de stichting worden medewerkers uitgenodigd de samenwerking met elkaar te zoeken. Varietas zoekt ook als stichting de samenwerking met onderwijs-, kinderopvang- en andere maatschappelijke organisaties. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen die de scholen van Varietas bezoeken, maar voor alle kinderen in onze regio. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Stichting Varietas néémt deze verantwoordelijkheid door de kinderen van vandaag, de volwassenen van morgen, goed voor te bereiden op de wereld van morgen: “Varietas biedt ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst”.  

Kernwaarden  

In de visie van Varietas komen 3 kernwaarden duidelijk naar voren:

  • Verantwoordelijkheid:  voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen
  • Professionaliteit: wij werken samen aan een professionele cultuur, organisatie en communicatie
  • Eigenheid: vanuit een eigen identiteit, waarden-gedreven, ondernemend en met lef

De medewerkers van Varietas werken bij alles wat zij doen vanuit deze kernwaarden.