Organisatie

Onze organisatie

Sinds 2010 is volgens de principes van Good Governance (goed bestuur) het model RvT-CvB van kracht. Daarmee is het College van Bestuur (CvB) het bevoegd gezag van Varietas. Het CvB is eindverantwoordelijk en beleidsbepalend op grond van de wet. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 7 leden en houdt toezicht, keurt de begroting goed en stelt de jaarrekening vast. De Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met het bestuur, maar ook met de medezeggenschap. Een aantal keer per jaar bezoekt de RvT de scholen van Varietas.

College van Bestuur
Het college van bestuur van Stichting Varietas bestaat uit 1 persoon: de heer Berthold van Leeuwen.

Bestuurskantoor
Stichting Varietas is statutair gevestigd in Deventer. Het bestuurskantoor is te vinden aan de Bosanemoon 30 in Deventer. De bestuurder en de medewerkers van het bestuurskantoor hebben daar hun werkplek. Er is ook een bovenschoolse werklocatie in Almelo aan de Bosrand 6. In praktijk zijn veel medewerkers van het bestuurskantoor natuurlijk ook vaak op de scholen te vinden.   

Conglomeraatsniveau
Stichting Varietas heeft zo'n 26 scholen. Deze scholen zijn verdeeld in 4 conglomeraten. Een conglomeraat is een groep scholen die intensief met elkaar samenwerkt en personeel en kennis deelt. De schoolleiders van een conglomeraat hebben regelmatig een conglomeraatsoverleg. Ook op specifieke vakgebieden (ICT, communicatie, leerlingenzorg, etc.) werken de scholen binnen een conglomeraat samen en ondersteunen zij elkaar. Elk conglomeraat heeft een schoolleider die als "primus inter pares" de voorzitter is van het conglomeraat. Ook het bovenschoolse stafteam heeft een voorzitter. Deze 5 voorzitters vormen samen het bestuursadviesteam (BAT). 

Schoolniveau
De schoolleiders geven binnen de scholen verder uitvoering aan het strategisch beleid van Varietas in samenwerking en samenspraak met de medezeggenschap. Onze organisatie heeft meer dan 500 medewerker die zich inzetten om ieder kind een zo goed mogelijke basis te bieden voor de toekomst (de missie van onze organisatie). Behalve leraren, zijn er onderwijsassistenten, intern begeleiders, conciërges, administratief medewerkers en ander onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Organisatieontwikkeling
Onze organisatie kent een kennisstructuur die is georganiseerd vanuit een aantal thema's uit ons strategisch beleidskader. Binnen deze thema's zijn er verschillende ontwikkelteams die zich verdiepen in een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld ICT, identiteit, Kwaliteit of communicatie. Zij bewaken de gang van zaken in onze organisatie en volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied. Zo kunnen zij het bestuur hier inhoudelijk over adviseren. Naast vaste ontwikkelteams, kent Varietas projectteams die tijdelijk in het leven worden geroepen voor een specifiek project, zoals bijvoorbeeld voor de regionale aanpak personeelstekorten.

Koersplan 

Managementstatuut

Begroting en Jaarverslag