GMR-vacature

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er voor bovenschoolse onderwerpen een Gemeenschappelijke MR (GMR). 

Is er een vacature?

Op de pagina over medezeggenschap kun je zien voor welke zetel er een vacature is.

Vacatures ontstaan door het einde van de zittingstermijn of door tussentijds vertrek van een GMR-lid. De huidige GMR leden mogen zich na afloop van hun zittingstermijn direct weer kandidaat stellen maar bij het einde van een zittingstermijn hebben alle andere ouders en collega's ook de kans zich kandidaat te stellen. Bij tussentijdse vacatures gelden dezelfde afspraken alleen gaat het dan meestal niet om meer vacatures tegelijk. Als er meer dan 1 kandidaat is voor een zetel, dan komen er verkiezingen en mogen de MR-en kiezen wie het nieuwe GMR-lid wordt. 

Hoe stel je je kandidaat?

Vind jij het leuk om mee te denken over bovenschools beleid en afspraken bij Stichting Varietas? Wil jij betrokken worden bij de veranderingen en ontwikkelingen die spelen in onze organisatie? Stel je dan kandidaat voor de GMR van Stichting Varietas. 

Je kunt je kandidaat stellen door een email te sturen naar het emailadres van de verkiezingscommissie:  692555a7.varietas.nl@emea.teams.ms 

Zet in je email: 

 • je voor en achternaam
 • je emailadres
 • of je ouder of personeelslid bent
 • bij welke school of organisatieonderdeel je werkt of een kind op school hebt
 • voor welke zetel (vacature) je je kandidaat stelt

Welke zetels zijn er?

Varietas is organisatorisch verdeeld in 4 "conglomeraten". De GMR heeft daarom 4 kiesgroepen, voor elk conglomeraat 1. Per kiesgroep/conglomeraat zijn er 2 ouderzetels en 2 personeelszetels:

CONGLOMERAAT OUDERZETELS PERSONEELSZETELS

Almelo-Wierden
Compaan, Egbertusschool,  Montessorischool,
Noorderborch, Wereldboom, Widerode.

 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024

Deventer
Steenuil, Vijf-er, WereldWijzer Deventer, Windroos, Zonnewijzer, bestuurskantoor

 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024

Hellendoorn-Twenterand-Joppe
Blokstoeke,  Joppeschool,  Reggewijs, 
Reggewinde, Schakel, TROTZ!, Weemewereld.

 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel ot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024

Holten-Deventer
Adwaita, Dijkerhoek, Haarschool, Holterenk, 
Kleurrijk, Het Palet, De Rank, 
Wereldwijzer Okkenbroek.

 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel tot 8/11/2026
 • zetel tot 8/11/2024

Zittingstermijn

De zittingstermijn van de GMR is gebonden aan de zetel ongeacht de bezetting daarvan. De zittingstermijn van de GMR is 4 jaar. Elke twee jaar loopt die termijn voor de helft van de zetels af (zo stappen niet alle GMR-leden tegelijk op en houden we voldoende kennis en ervaring in de GMR). Per kiesgroep is dat een ouderzetel en een personeelszetel. Je mag je na die termijn wel direct weer verkiesbaar stellen en natuurlijk mag een GMR-lid altijd zelf eerder stoppen. 

Eerst meer informatie?

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren. Op dit moment online. Personeelsleden mogen hun GMR taken in (bovenschoolse) werktijd doen. Alle GMR leden kunnen hun reiskosten declareren.

Als je behoefte hebt aan meer informatie, heb je verschillende mogelijkheden:

 1. Je kunt een van de huidige GMR-leden aanspreken. 
 2. De bestuurder, Berthold van Leeuwen is graag bereid meer informatie te geven: 085-0435491 of b.vanleeuwen@varietas.nl 
 3. De ambtelijk secretaris medezeggenschap is bereikbaar op 085-0435490 of m.vanthoog@varietas.nl

Verkiezingen?

 • Als er na de sluitingsdatum minder (of evenveel) kandidaten dan zetels zijn voor een conglomeraat dan zijn er voor die kiesgroep geen verkiezingen en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
 • Voor de conglomeraten die meer kandidaten dan zetels hebben, mag elke MR op 8 december 1 stem uitbrengen per geleding. De ouder-MR-leden stemmen samen op 1 ouderkandidaat en/of de personeels MR leden stemmen samen op 1 personeelskandidaat. 
 • De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming, ongeacht de vorm waarin de verkiezingen worden gehouden (fysiek, digitaal of anders).
 • Alleen de verkiezingscommissie heeft toegang tot de gegevens van de stemming en zal deze informatie niet buiten de verkiezingscommissie bekend maken.
 • Als er verkiezingen gehouden kunnen worden, ontvang je daar meer informatie over.