Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Stichting varietas bestaat uit de volgende leden:

 • Henk van der Wal (voorzitter)
 • Ingo Verhaak
 • Roel Becking
 • Edith van Rijssen
 • Elvira Folmer

Good Governance

Sinds 15 april 2010 is volgens de principes van Good Governance het model Raad van Toezicht – College van Bestuur van kracht. De Raad van Toezicht houdt toezicht, keurt de begroting goed en stelt de jaarrekening vast. Per 1 januari 2021 is er een nieuwe Code Goed bestuur voor het primair onderwijs. In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur voor hun sector. Het is voor schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. Het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. Stichting Varietas is tevens lid van de VTOI-NTKO, Vereniging voor Toezichthouders van Onderwijs Instellingen en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang. Deze stichting heeft op de ALV van 29 september 2021 de Code Goed Toezicht vastgesteld.

De Code Goed Toezicht beoogt een professionele standaard te zijn die de RvT kan ondersteunen in:

• het voeren van de in- en externe dialoog over kwaliteit, rol en positionering van het interne toezicht;

• de publieke verantwoording over de concrete invulling van dit toezicht;

• de praktische samenwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Het Handboek Governance stichting Varietas heeft tot doel om het bestuurlijk proces binnen de organisatie van de stichting Varietas op een transparante wijze vast te leggen ten behoeve van de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Het kader waarbinnen het bestuurlijk proces vorm krijgt is de wet- en regelgeving die op de stichting Varietas van toepassing is. Het Handboek beschrijft op welke wijze de ruimte die wet- en regelgeving biedt, wordt ingevuld en wie daarbij op welke momenten betrokken is en beslissingen neemt. Ook de formele structuur van de organisatie met een beschrijving van de functionarissen, hun rol en hun profiel maakt deel uit van het Handboek. 

2020-2023 PO-raad, code goed bestuur primair onderwijs
2021-09 Code Goed Toezicht VTOI-NVTK
2022-02-01 Handboek voor Governance

Vergaderingen en bijeenkomsten

De RvT vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Het vergaderschema van de RvT is te vinden in de kalender op de startpagina van intranet. Daarnaast brengt de RvT een paar keer per jaar een bezoek aan een school en voeren zij twee keer per jaar gesprekken met de medezeggenschap: een keer met de personeelsgeleding van de GMR en een keer met de oudergeleding. In januari is de RvT aanwezig bij de startbijeenkomst van Stichting Varietas en eens per jaar heeft de RvT een studiemiddag.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de RvT vergaderingen gepland op:

 • 3 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 12 december 2023
 • 6 februari 2024
 • 5 maart 2024 (reservedatum)
 • 2 april 2024
 • 27 mei 2024
 • 25 juni 2024

Commissies

De RvT heeft verschillende commissies:

 • Onderwijscommissie - Elvira Folmer, Edith van Rijssen
 • Auditcommissie - Roel Becking (vz), Ingo Verhaak
 • Remuneratiecommissie - Henk van der Wal, Edith van Rijssen

Contact

U kunt de leden van de RvT bereiken via het emailadres: h.poelakker@varietas.nl