Privacy en veiligheid

Stichting Varietas hecht veel belang aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn voortdurend bezig niet alleen het beleid maar ook de praktijk in onze organisatie te verbeteren. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over veiligheid binnen onze organisatie.

Onze scholen

Hoe Varietas zorgt voor een veilig speel en leerklimaat en een veilig sociaal klimaat, leest u op de websites van de scholen zelf. Elke school heeft een eigen identiteit en een eigen invulling daarvan. Stichting Varietas ondersteunt de scholen daarbij met expertise. Daarnaast zijn er afspraken die voor heel Varietas en al onze scholen gelden:

Gedrag- en integriteitscode

Afspraken over hoe wij ons integer kunnen gedragen, zijn vastgelegd in de Gedrags-en integriteitscode van Varietas. In deze gedragscode zijn de principes van integer gedrag geformuleerd. Die zijn ook van toepassing op bijvoorbeeld gedrag op social media. Er staat niet in welk programma of welk apparaat wel of niet gebruikt mag worden. Dat soort informatie zou veel te snel verouderen. Je kunt dat soort concrete vragen echter wel beantwoorden op grond van de afspraken in dit document. Wij vragen al onze medewerkers een verklaring te ondertekenen dat zij op de hoogte zijn van de afspraken in onze organisatie en dat zij zich daar naar gedragen. Samen met die te ondertekenen verklaring ontvangen zij de gedragscode en de privacyverklaring en uitleg waar zij nog meer informatie over privacy kunnen vinden.


Klachtenregeling

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Binnen Varietas hebben we de afspraak dat u klachten zo mogelijk eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Komt u er op school niet uit? Dan kan de onze klachtenregeling hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet.

Klokkenluidersregeling

Stichting Varietas vindt het belangrijk dat medewerkers op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige) onregelmatigheden binnen Varietas aan de orde kunnen stellen. De regeling biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een vermoeden van een misstand bestaat. De regeling biedt duidelijkheid over de zorgvuldigheidseisen en biedt de melder bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

Privacy

Hoe meer en hoe makkelijker mogelijkheden er zijn om informatie te delen, hoe zorgvuldiger we met die informatie om moeten gaan. Tegenwoordig is het erg makkelijk om foto's en andere persoonlijke informatie op internet te zetten. De belangrijkste factor daarbij, zijn de mensen die met die informatie werken. Je kunt de mooiste afspraken maken, maar belangrijker is het dat mensen zich daar aan houden en dat zij daarnaast zelf nadenken over welke informatie zij delen en hoe zij dat doen. Laten we vooral niet vergeten dat onze leerlingen (en onze collega's) de rest van hun leven geconfronteerd kunnen worden met die informatie.

Privacybeleid 

Om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG heeft Varietas in het Privacy beleid afspraken vastgelegd over hoe wij in onze organisatie met privacy omgaan. 

  • Privacyverklaring Varietas
    Wij verwerken van al onze leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met die persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met die persoonsgegevens omgaan.

  • Protocol verzoek rechten van betrokkenen, vastgesteld.pdf (o.a. inzage verzoek)
    Op grond van de AVG hebben mensen het recht om voor een groot deel zelf te bepalen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Wanneer mensen gebruik willen maken van dat recht, bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage, dan is dat soepel en vlot af te handelen met behulp van dit protocol. In dit protocol vindt u een uitleg van uw rechten en de manier waarop u het makkelijkst een verzoek kunt indienen.

Verzoek aan ouders

Wij vragen (ook bij deze) alle ouders en verzorgers om niet zomaar zonder toestemming informatie of beeldmateriaal te delen waar andere kinderen op staan. Het lijkt zo onschuldig om een leuke klassefoto even op facebook te delen, maar er zijn situaties waar dat voor een kind misschien zelfs gevaarlijk kan zijn. De school is op de hoogte van dat soort situaties. Deel dus geen persoonsgegevens of beeldmateriaal zonder toestemming van de ouders van een kind of van de school!

Oudercommunicatie-app

Om meer controle te houden op de gedeelde informatie, gebruiken we in onze organisatie een afgeschermde omgeving, die is gekoppeld aan een app, waar ouders en medewerkers een account voor kunnen krijgen. Deze omgeving is van Klasbord/Heutink ICT

Functionaris gegevensbescherming

Varietas heeft een functionaris gegevensbescherming (FG): Eva Bosch. Samen met het ICT team bewaakt zij of de privacy in onze organisatie is geborgd.

  • Algemene vragen kunt u mailen naar het emailadres info@varietas.nl.
  • Een melding over een informatiebeveiligingsincident kunt u mailen naar melding@varietas.nl
  • Wilt u liever eerst overleggen? Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 9 en 16 uur op telefoonnummer 085-0435490 (tijdens schoolvakanties regio Noord zijn wij telefonisch niet bereikbaar. De melding-postbus wordt dan wel regelmatig gecontroleerd).