Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Omdat onze organisatie meer scholen heeft, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezig houdt met bovenschoolse medezeggenschap. 

Betrokkenheid ouders

Anders dan de WOR (wet op de ondernemingsraden) die voor andere organisaties geldt, is in de medezeggenschap in het onderwijs ook een grote rol voor ouders weggelegd. Elke medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders. Behalve de directe betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind, is het dus ook mogelijk betrokken te worden bij de organisatie van de school van uw kind of zelfs van heel Varietas. Varietas is enorm blij met alle ouders die in hun vrije tijd mee willen denken over hoe wij onze organisatie nog beter kunnen maken!

Statuut en reglement

Binnen onze organisatie is er een bovenschools medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement die in eerste instantie bedoeld zijn voor de GMR. Wanneer een MR geen eigen statuut of reglement heeft, dan gelden het bovenschoolse statuut en reglement ook voor de MR. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Faciliteiten

 • Teams-omgeving
  Voor elke MR en GMR is een eigen werkomgeving beschikbaar in MS Teams. (G)MR-leden kunnen met hun persoonlijke emailadres een Microsoft account aanmaken. Daarmee kunnen zij worden gemachtigd voor de omgeving van hun MR of GMR. Gast toegang 
 • Scholing
  Daarnaast wordt voor alle MR en GMR leden gratis scholing (de basiscursus medezeggenschap) aangeboden.
 • Ondersteuning & advies
  De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap die ook beschikbaar is als vraagbaak voor de MR-leden.
 • Tijd en geld
  Uiteraard volgen wij de CAO-PO. De GMR-uren van de personeelsgeleding van de GMR worden bovenschools geboekt en gaan niet ten koste van de school. Reiskosten voor de GMR vergaderingen kunnen worden gedeclareerd.

Op school een MR

Veranderingen van afspraken op schoolniveau worden besproken met de MR. Gesprekspartner van de MR is in vrijwel alle gevallen de schoolleider. Elke school van Varietas heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf: zie de pagina over Scholen

Voor Varietas een GMR

Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Varietas is te bereiken via het emailadres: 3cb1a0d6.varietas.nl@emea.teams.ms. Als de GMR fysiek vergadert, dan is dat telkens op een andere school van onze organisatie. 

GMR Varietas

Samenstelling 

Stichting Varietas is ingedeeld in 4 conglomeraten, groepen scholen die intensiever met elkaar samenwerken. De GMR sluit aan bij dit model. Op grond van ons statuut en reglement mogen alle ouders zich voor elke ouderzetel kandidaat stellen en alle medewerkers zich voor elke personeelszetel kandidaat stellen.

De MR-en van het betreffende conglomeraat mogen stemmen op een kandidaat voor de zetels in hun conglomeraat. De kiesgroepen van de GMR zijn als volgt ingedeeld:

Kiesgroep Almelo-Wierden
Compaan, Egbertusschool,  Montessorischool, Noorderborch, Wereldboom, Widerode.

Oudergeleding: 

 • zetel tot 8/11/2026 - Erjan Jansen
 • zetel tot 8/11/2024 - Remko Klein

Personeelsgeleding:

 • zetel tot 8/11/2026 - Matthijs Renkema
 • zetel tot 8/11/2024 - Mike van Dorp

Kiesgroep Deventer
Steenuil, Vijf-er, WereldWijzer Deventer, Windroos, Zonnewijzer, bestuurskantoor.

Oudergeleding:

 • zetel tot 8/11/2026 - Marloes Buschers
 • zetel tot 8/11/2024 - Remco Nijland

Personeelsgeleding: 

 • zetel tot 8/11/2026 - Jelyn Alferink
 • zetel tot 8/11/2024 - Marko van Koningsveld

Kiesgroep Hellendoorn-Twenterand-Joppe
Blokstoeke,  Joppeschool,  Reggewijs, Reggewinde, Schakel, TROTZ!, Weemewereld.

Oudergeleding:

 • zetel tot 8/11/2026 - Geert Heijenk
 • zetel tot 8/11/2024 - Martijn Dellink

Personeelsgeleding:

 • zetel tot 8/11/2026 - VACATURE
 • zetel tot 8/11/2024 - Jeanette Raben

Kiesgroep Holten-Deventer
Adwaita, Dijkerhoek, Haarschool, Holterenk, Kleurrijk, Het Palet, De Rank,
Wereldwijzer Okkenbroek.

Oudergeleding: 

 • zetel tot 8/11/2026 - Remko Bonnink 
 • zetel tot 8/11/2024 - Anouk Suripatty

Personeelsgeleding:

 • zetel tot 8/11/2026 - Nienke Haarman-Veldwachter
 • zetel tot 8/11/2024 - Willemien Holthuis 

Vacatures: hoe stel je jezelf kandidaat?

Als er een vacature is, wordt dat bekendgemaakt via klasbord-app of via de medewerkers emailverzendlijst aan alle ouders of alle medewerkers (afhankelijk van het type zetel). Meer informatie over hoe je je kandidaat kunt stellen lees je op: GMR-vacature

Zittingstermijn

De zittingstermijn van de GMR is gebonden aan de zetel, ongeacht de bezetting daarvan. De zittingstermijn van de GMR is 4 jaar. Elke twee jaar loopt die termijn voor de helft van de zetels af (zo stappen niet alle GMR-leden tegelijk op en houden we voldoende kennis en ervaring in de GMR). Per kiesgroep is dat een ouderzetel en een personeelszetel. Je mag je na die termijn wel direct weer verkiesbaar stellen en natuurlijk mag een GMR-lid altijd zelf eerder stoppen. 

Vergaderingen

De GMR overlegt tenminste 6 keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast zijn er overleggen van de voorbereidingscommissies. Op dit moment zijn de vergaderingen online via Teams. De vergaderingen zijn in principe op onderstaande dagen. Zo nodig kan dat veranderen, bijvoorbeeld vanwege een schoolvakantie of feestdag). De meest actuele vergaderplanning is te vinden op het intranet en kunt u bij elke medewerker opvragen.

Vergaderdata

 • 2e dinsdag van oktober 
 • 2e donderdag van december 
 • 1e woensdag van februari
 • 3e woensdag van maart 
 • 3e donderdag van april 
 • 4e woensdag van juni 

Voorbereidingscommissies

GMR-leden zijn betrokken bij de volgende groepen of commissies:

 • Dagelijks Bestuur GMR (DB)
 • GMR Commissie Financiën
 • GMR Commissie Onderwijs
 • GMR Commissie Personeel

Daarnaast vertegenwoordigen ouders en medewerkers van Varietas onze organisatie in de medezeggenschapsorganen (OPR-en) van de verschillende Samenwerkingsverbanden (SWV's) waar onze scholen onder vallen (SWV Sine Limite, SWV Twente Noord en SWV IJssel-Berkel).

Communicatie

Medewerkers en ouders van ingeschreven leerlingen kunnen via de website verslagen en andere informatie van de GMR en MR. Ook wordt er een paar keer per jaar een gratis basiscursus medezeggenschap aangeboden voor belangstellende ouders en medewerkers.

Contact

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris: m.vanthoog@varietas.nl.