Ouders

Oprechte aandacht voor de ouders van onze leerlingen is een belangrijke pijler bij Stichting Varietas. Want een stevig fundament voor de kinderen valt of staat bij u. U kent immers uw kind het beste.

Onze scholen zien de ouders van hun leerlingen dan ook als educatief partner. Daarom wordt u nadrukkelijk betrokken in onze beslissingen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Maar wél dat we altijd open en eerlijk met elkaar communiceren.

Wat mag u van een Varietas school verwachten?

  • Voor alle ouders is helder wat de Varietas-school van hen verwacht en wat zij van de school mogen verwachten. 
  • Communicatie met ouders is professioneel en op maat. 
  • Onze ouders worden minimaal twee keer per jaar op uitnodiging van de school op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind(eren). 
  • Resultaten en opbrengsten stemmen leerlingen, personeel en ouders tot tevredenheid. 
  • Ouders zijn betrokken bij de Varietas-school van hun kind en participeren op de school. 
  • Ouders zijn tevreden over de samenwerking met de scholen van Varietas. 

Medezeggenschap

Het bestuur van Varietas vindt het belangrijk om ouders en leerkrachten te betrekken bij de besluitvorming rond de thema’s onderwijs, kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt door inspraak in de medezeggenschapsraden en diverse commissies en adviesgroepen. Elke school heeft een eigen MR en voor bovenschoolse onderwerpen is er een GMR, een gemeenschappelijke MR. De helft van de leden van een MR of GMR bestaat uit ouders/verzorgers. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Medezeggenschapsraad

Veiligheid op school

Meer informatie hierover vindt u op de pagina privacy en integriteit