Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Stichting varietas bestaat uit de volgende leden:

 • Henk van der Sar (voorzitter)
 • Leon van Minderhout (vice-voorzitter)
 • Evelyne Laan-Engels
 • Ingo Verhaak
 • Roel Becking
 • Irma Fuchs
 • Edith van Rijssen

Good Governance

Sinds 15 april 2010 is volgens de principes van Good Governance het model Raad van Toezicht – College van Bestuur van kracht. De Raad van Toezicht houdt toezicht, keurt de begroting goed en stelt de jaarrekening vast. Per 1 januari 2021 is er een nieuwe Code Goed bestuur voor het primair onderwijs. In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur voor hun sector. Het is voor schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. Het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. 

 

2020-2023 PO-raad, code goed bestuur primair onderwijs


Vergaderingen en bijeenkomsten

De RvT vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Het vergaderschema van de RvT is te vinden in de kalender op de startpagina van intranet. Daarnaast brengt de RvT een paar keer per jaar een bezoek aan een school en voeren zij twee keer per jaar gesprekken met de medezeggenschap: een keer met de personeelsgeleding van de GMR en een keer met de oudergeleding. In januari is de RvT aanwezig bij de startbijeenkomst van Stichting Varietas en eens per jaar heeft de RvT een studiemiddag.

 

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de RvT vergaderingen gepland op:

 • 8 septemnber 2020
 • 6 oktober 2020
 • 3 november 2020
 • 1 december 2020
 • 26 januari 2021
 • 6 april 2021
 • 18 mei 2021
 • 29 juni 2021

 

Commissies

De RvT heeft verschillende commissies:

 • Onderwijscommissie
 • Auditcommissie 
 • Remuneratiecommissie

Contact

U kunt de leden van de RvT bereiken via het emailadres: h.poelakker@varietas.nl

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren